Pełna księgowość

• Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych
• Prowadzenie księgi głównej i pomocniczej
• Ewidencja oraz rozliczanie zaliczek i delegacji
• Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
• Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
• Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek wyników)
• Sporządzanie deklaracji CIT i VAT
• Sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS i NBP
• Ewidencja księgowa list płac
• Ewidencja księgowa wyciągów bankowych i raportów kasowych

Usługi dodatkowe

• Opracowanie indywidualnego planu kont
• Opracowanie polityki księgowości
• Archiwizowanie i przechowywanie dokumentów
• Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów księgowych

Obsługa kadrowa

• Prowadzenie akt osobowych
• Wystawianie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
• Ustalanie uprawnień do urlopów i prowadzenie ewidencji urlopów
• Prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
• Przygotowanie pracownikom zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem

Obsługa płacowa

• Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac w ramach umów o pracę i umów cywilno – prawnych
• Sporządzanie deklaracji ZUS dla każdego pracownika (RMUA)
• Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
• Sporządzanie pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników
• Sporządzanie informacji miesięcznej o wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

• Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych
• Wprowadzanie zapisów do książki przychodów i rozchodów
• Ewidencja oraz rozliczanie zaliczek i delegacji
• Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
• Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
• Sporządzanie deklaracji PIT i VAT
• Sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS i NBP
• Ewidencja księgowa list płac
• Ewidencja wyposażenia